Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora iz članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača

 

Ovim dokumentom informira se kupca o pravu, ne navodeći razloge za to, na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana. Navode se prava i obveze potrošača, kao i obveze i prava trgovca.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi koja je preuzela proizvod na adresi korisnika, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

2. Izjavu o raskidu ugovora korisnik je dužan dati prije isteka roka za raskid ugovora.

3. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

4.Registrirani korisnik izjavu o raskidu ugovora daje putem obrasca  nakon pristupa webshop usluzi, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

5.U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

6.Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom.

7. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.

8. Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

9. Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

10. Henkel Croatia d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.

11. Sve eventualne sporove Korisnik i Henkel Croatia d.o.o. rješavat će primjenom Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.Opće odredbe.

12. Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.

Obrazac Obavijesti o jednostranom raskidu ugovora preuzmite ovdje